Download hier onze whitepapers

De meeste uitdagingen waar leidinggevenden voor staan kennen geen quick fixes en de heilige graal van leiderschap lijkt nog niet gevonden. Wel is er een leiderschapsbenadering die organisaties bewezen helpt daadwerkelijk te transformeren in positievere werkplekken waar verbinding, plezier, beweging en duurzame groei centraal staan. Geen benadering van grote stappen, snel thuis. Wel een benadering die het hoofd, hart en handen werkelijk samenbrengt en van daaruit organisaties laat excelleren. Wij schreven een whitepaper over Transition Based Leiderschap dat je onderaan kunt downloaden:

De Kracht van Transition Based Leiderschap - Organisaties, teams en medewerkers laten excelleren

Most of the challenges faced by managers have no quick fixes and the holy grail of leadership does not seem to be found yet. There is, however, a leadership approach that has proven to help organizations to actually transform into more positive workplaces where connection, fun, movement and sustainable growth are central. An approach that really brings the mind, heart and hands together and allows organizations to excel from there. We wrote a whitepaper about Transition Based Leadership that you can download below:

The Power of Transition Based Leadership - Getting organisations, teams and employees to excel

Leiderschap zonder (on) geplande verandering en het daarbij behorende verlies bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen voorbeelden. Als managers in organisaties worden we geconfronteerd met verschillende soorten verliezen: organisatorische verliezen zoals reorganisatie, fusies, overnames en faillissementen; professionele verliezen zoals degradatie, ontslag of ontslag; en persoonlijk verlies zoals het overlijden van dierbaren of collega's, echtscheiding of verhuizing; dit zijn allemaal katalysatoren voor transitie.

Deze whitepaper bouwt voort op de basis die we hebben beschreven in de whitepaper getiteld De Kracht van Transition Based Leiderschap - Organisaties, teams en medewerkers laten excelleren. Deze whitepaper is bedoeld voor alle leiders in organisaties, ongeacht hun functie of de sector waarin de organisatie opereert.

Organisaties, Verandering en Verlies - Transition based leiderschap en het vormgeven van transitie

Leadership without (un)planned change and the associated loss does not exist. Everyone has their own examples. As managers in organizations, we are confronted by different kinds of loss: organizational losses such as reorganization, mergers, acquisitions and bankruptcies; professional losses such as demotion, dismissal or redundancy; and personal losses such as the death of loved ones or colleagues, divorce, or relocation; these are all catalysts for transition.

This whitepaper continues to build on the basis we established in the whitepaper entitled The Power of Transition Based Leadership - Getting organisations, teams and employees to excel. It is intended for all leaders in organizations, regardless of their positions or the sector within which the organization operates.

Organizations, change and loss - Transition based leadership and shaping transition

Whitepapers

Graag gaan we met u in gesprek over hoe Transition based leiderschap ook uw organisatie duurzaam verder kan laten groeien. Mogen we u uitnodigen contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak?

We would like to discuss with you how Transition Based Leadership can also help your organization to grow sustainably. Can we invite you to contact us to make an appointment?


Download hier ons whitepaper

Benodigde gegevens

*
*
*

De School voor Transitie behandelt je gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen. Je gegevens worden nimmer aan derden verstrekt en je zult niet zonder voorafgaande toestemming aan nieuwsbrieven worden toegevoegd. We behouden ons het recht voor om naar aanleiding van deze download contact met je op te nemen. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.